Konsument

LEDVANCE GMBH:S GARANTIVILLKOR FÖR LJUSKÄLLOR

GENTEMOT KONSUMENTER

(Versionsdatum: mars 2020)

TABELL 1A: GARANTI FÖR LED-LJUSKÄLLOR GENTEMOT KONSUMENTER

GARANTIPERIOD GARANTIPRODUKTER
(Produktfamiljer)
5  år • SubstiTUBE® Motion Sensor
4 år • SUPERSTAR Classic Glas
• SUPERSTAR Classic Heatsink
• SUPERSTAR DIM PIN (G4/G9)
• SUPERSTAR DIM R7S
• SUPERSTAR Spot
3 år • DULUX® LED
• LEDinestra®
• LEDinestra® DIM
• LED STAR PIN/R7s/T26/S19
• STAR
• SubstiTUBE® Star
• SubstiTUBE® T9
• Vintage 1906®

TABELL 1B: GARANTI FÖR KONVENTIONELLA LJUSKÄLLOR GENTEMOT KONSUMENTER

GARANTIPERIOD GARANTIPRODUKTER
(Produktfamiljer)
3 år • OSRAM DULUX® STICK
• OSRAM DULUX® TWIST

TABELL 2: IKRAFTTRÄDANDE OCH GARANTIOMRÅDE

Dessa garantivillkor träder i kraft: 16 mars 2020
Garantiområde:
 
Länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive Storbritannien (även efter Storbritanniens utträde ur EU) samt följande länder: Albanien, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Moldavien, Montenegro, norra Makedonien, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet och Ukraina

TABELL 3: FRAMSTÄLLANDE AV GARANTIANSPRÅK

1) VAD MÅSTE SKICKAS IN I HÄNDELSE AV ETT GARANTIÄRENDE?

För att kunna hävda ett garantianspråk måste garantitagaren skicka in följande till LEDVANCE eller respektive lokalt ansvariga LEDVANCE-koncernbolag (LEDVANCE-företag) innan garantiperioden löper ut:

a) ett klagomål som innehåller minst följande information:
– förnamn, efternamn och giltig postadress till garantitagaren
– produktuppgifter om garantiprodukten (i synnerhet, utan begränsning: produktnamn, produktnummer (EAN)/produktidentitetskod (IC), inköpt antal, kvantitet som anspråket gäller)
– orsak till klagomål

b) en kopia av originalfakturan för garantiprodukten.

Retur av den defekta garantiprodukten på begäran:
Inledningsvis är det inte nödvändigt att returnera den defekta garantiprodukten. I varje garantiärende förbehåller sig dock respektive lokalt ansvariga LEDVANCE-företag rätten att kräva att den defekta garantiprodukten returneras. I sådana fall måste den defekta garantiprodukten returneras i sin helhet, med tillräcklig frankering och i brottsäker förpackning via post.

2) TILL VEM SKA ETT GARANTIANSPRÅK ADRESSERAS?

Behandlingen av garantianspråket och beviljandet av garantiförmånen i enlighet med bestämmelserna i dessa garantivillkor kommer att utföras av respektive lokalt ansvarigt LEDVANCE-företag som finns i listan över länder under följande internetlänk: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Landet för garantiärendet är det land i garantiområdet där garantitagaren har köpt garantiprodukten.

3) I VILKEN FORM MÅSTE ETT GARANTIANSPRÅK FRAMSTÄLLAS?

Inlämning måste

a) göras skriftligen via brev, med tillräcklig frankering, till respektive lokalt ansvarigt LEDVANCE-företag eller

b) – endast om en internetlänk till ett klagomålsformulär online anges i listan över länder under
www.ledvance.com/guarantee-country-list för respektive land för garantiärendet – via ett sådant online-
klagomålsformulär
.

Det går inte att skicka in på annat sätt (t.ex. via e-post, telefon eller fax).


1. Ansökans omfattning, garant/garantimottagare

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching near Munich, Germany (hädanefter”LEDVANCE”) beviljar härmed endast den garanti som anges i TABELL 1a/b för de garantiprodukter och garantiperioder som anges däri.

1.2. Garantitagare är endast konsumenter som har köpt en garantiprodukt enligt TABELL 1a/b efter ikraftträdandet enligt TABELL 2 och under den effektiva perioden för dessa garantivillkor inom garantiområdet enligt TABELL 2 (hädanefter kallat ”garantiområde”), under förutsättning att köpet inte gjordes i kommersiellt syfte eller i syfte att utöva verksamhet som egenföretagare (t.ex. kommersiell användning, kommersiell återförsäljning eller kommersiell installation hos tredje part).

1.3. Dessa garantivillkor ska tillämpas exklusivt och uttömmande för den garanti som anges i TABELL 1a/b från ikraftträdandet av dessa garantivillkor och inom garantiområdet enligt TABELL 2 . Alla andra effektiva garantianspråk gällande LEDVANCE-produkter som köpts innan dessa garantivillkor träder i kraft eller utanför garantiområdet ska förbli opåverkade och respektive garantitagare ska även fortsättningsvis ha rätt att hävda sådana andra garantianspråk inom respektive garantiperiod i enlighet med bestämmelserna i respektive gällande garantivillkor.

2. Orsak och förutsättningar för garantin

2.1. LEDVANCE garanterar, i enlighet med bestämmelserna i dessa garantivillkor, att respektive garantiprodukt enligt TABELL 1a/b – med förbehåll för avsn. 2.2 – är fri från tillverknings- och materialfel inom respektive garantiperiod.

2.2. Garantin ska endast gälla den ursprungliga garantiprodukten som levereras i originalförpackningen och tillsammans med originaltillbehören i originalförpackningen (om sådan finns). Garantin omfattar inte begagnade produkter och eventuella medföljande batterier eller ackumulatorer (om sådana finns).

2.3. Ett garantianspråk ska endast vara giltigt om garantiprodukten vid alla tidpunkter har använts inom de tillåtna specifikationerna enligt produktdatabladet och har installerats, tagits i drift och använts i enlighet med installations- och bruksanvisningen.

2.4. Garantiperioden inleds på garantitagarens inköpsdatum.

3. Undantag från garantianspråket


Garantianspråk ska särskilt, utan begränsning, uteslutas i följande fall

a) endast försumbara och obetydliga skador eller defekter på garantiprodukten (t.ex. strömavbrott i flera LED-chips eller LED-arrayer)

b) utgång av den vanliga livstiden för den garantiprodukt som anges av tillverkaren inom garantiperioden och/eller den produktrelaterade vanliga minskningen av ljusflöde för garantiprodukten

c) produktrelaterade vanliga ändringar i ljusfärg för garantiprodukten

d) garantiproduktens naturliga slitage

e) olämplig användning av garantiprodukten

f) användning av garantiprodukten i otillåten eller olämplig driftmiljö (t.ex. överdriven luftfuktighet, värme, kyla eller damm eller frätande miljöer)

g) skador eller defekter på grund av bristfällig kvalitet på strömförsörjningsnätet (t.ex. spänningstoppar eller över-/underspänning)

h) i den mån garantitagaren eller en tredje part har ändrat, reparerat eller använt garantiprodukten i kombination med produkter eller programvara från garantitagaren eller en tredje part utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från LEDVANCE

i) skador eller defekter som orsakats av garantitagaren eller en tredje part eller

j) oförutsebara force majeure-händelser som är utanför LEDVANCE inflytande och som LEDVANCE inte ansvarar för (t.ex. naturkatastrofer).

4. Garantiförmån

4.1. Garantiförmånen ska beviljas garantitagaren i enlighet med avsn. 1.2 i den utsträckning som

a) en tillverknings- eller materialdefekt enligt avsn. 2.1 har inträffat inom garantiperioden och övriga krav för anspråk enligt avsn. 2 uppfylls,

b) det inte finns grunder för uteslutning enligt avsn. 3 och

c) garantitagaren vederbörligen har bekräftat garantianspråket i enlighet med TABELL 3 .

4.2. Garantiförmånen består uteslutande av att tillhandahålla en ersättningsprodukt utan kostnad i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt. 4. LEDVANCE förbehåller sig rätten att tillhandahålla en annan likvärdig ersättningsprodukt av samma typ där funktioner, specifikationer och utformning kan skilja sig från garantiprodukten. Ersättningsprodukten kommer endast att skickas inom garantiområdet och, som en allmän regel, inom en månad efter det att garantianspråket har bekräftats på vederbörligt sätt.

4.3. Det som inte ingår i garantianspråket och garantiförmånen är i synnerhet, utan begränsning, följande:

a) reparation av garantiprodukten

b) en fullständig eller partiell återbetalning av eller en kreditnota för inköpspriset

c) återbetalning av kostnaderna för att returnera den defekta garantiprodukten enligt TABELL 3,

d) ersättning för installation, demontering, transport, väg, arbete eller materialkostnader eller

e) andra anspråk för skadestånd eller ersättning för kostnader (t.ex. för transport eller följdskador).

4.4. LEDVANCE förbehåller sig rätten att granska garantianspråkets giltighet i varje garantiärende.

4.5. Behandlingen av garantianspråket och beviljandet av garantiförmånen i enlighet med bestämmelserna i dessa garantivillkor kommer att utföras

– av LEDVANCE för garantiärenden i Tyskland och

– av respektive lokalt ansvarigt LEDVANCE-koncernbolag enligt TABELL 3 (hädanefter ”LEDVANCE-företag”) för garantiärenden inom garantiområden utanför Tyskland.

Landet för garantiärendet är det land i garantiområdet där garantitagaren har köpt garantiprodukten.

4.6. Beviljandet av garantiförmånen förlänger eller förnyar inte den ursprungliga garantiperioden.

5. Förbehåll för lagstadgade anspråk

Garantitagarens lagstadgade anspråk och rättigheter som garanteras enligt den tyska produktansvarslagen (ProdHaftG) ska inte på något sätt begränsas av dessa garantivillkor och den garanti som beviljas däri. Dessa lagstadgade anspråk och rättigheter ska gälla oberoende av och parallellt med dessa garantivillkor och garantianspråk.

6. Tillämplig lag

Dessa garantivillkor ska regleras av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland under uteslutning av FN:s försäljningslag (CISG) och bestämmelserna i internationell privaträtt. Tillämpningen av obligatoriska lagstadgade konsumentskyddsbestämmelser i det land där garantimottagaren har sin hemvist påverkas dock inte.

7. Ändringar av garantivillkor

LEDVANCE förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller modifiera dessa garantivillkor efter eget gottfinnande med verkan för framtiden. I detta fall ska alla effektiva garantianspråk som grundas på denna aktuella version av garantivillkoren förbli opåverkade och respektive garantitagare ska även fortsättningsvis ha rätt att hävda sådana garantianspråk inom respektive garantiperiod i enlighet med bestämmelserna i denna aktuella version av garantivillkoren.

Dela sidan på sociala media