Professionell

LEDVANCE GmbH:s garantivillkor för BIOLUX HCL-systemgaranti

gentemot företagare

(Versionsdatum: mars 2020)

TABELL 1: BIOLUX HCL-SYSTEMGARANTI GENTEMOT FÖRETAGARE

GARANTIPERIOD GARANTISYSTEM
5 år
(vid en maximal rotation av BIOLUX HCL-styrenhet på 7 200° per dag totalt*)
BIOLUX HCL-system av LEDVANCE som endast består av följande sammankopplade BIOLUX HCL-systemkomponenter:

a) en BIOLUX HCL-styrenhet och

b) upp till 20 armaturer av typen
• BIOLUX HCL PANEL och/eller
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT
*Olika förprogrammerade belysningslägen kan väljas genom att vrida BIOLUX HCL-styrenheten medurs eller moturs i varierande grad. BIOLUX HCL-styrenheten kan vridas medurs eller moturs högst 7 200° (motsvarande 20 kompletta 360-gradiga rotationer) per dag totalt (tillsammans med alla driftprocedurer).

TABELL 2: IKRAFTTRÄDANDE OCH GARANTIOMRÅDE

Dessa garantivillkor träder i kraft: 16 mars 2020
Garantiområde: Länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive Storbritannien (även efter Storbritanniens utträde ur EU) samt följande länder: Albanien, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Moldavien, Montenegro, norra Makedonien, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet och Ukraina

TABELL 3: FRAMSTÄLLANDE AV GARANTIANSPRÅK

1. VAD MÅSTE SKICKAS IN I HÄNDELSE AV ETT GARANTIÄRENDE?
 

För att kunna hävda ett garantianspråk måste garantitagaren skicka in följande till LEDVANCE eller respektive lokalt ansvariga LEDVANCE-koncernbolag (LEDVANCE-företag) innan garantiperioden löper ut:
 
a) ett klagomål som innehåller minst följande information:
 – förnamn, efternamn och giltig postadress till garantitagaren
 – för LEDVANCE direktkunder, dessutom LEDVANCE-kundnummer för garantitagaren
 – produktuppgifter om defekta systemkomponent(er) (i synnerhet, utan begränsning: produktnamn, produktnummer (EAN)/produktidentitetskod (IC), inköpt antal, påstådd kvantitet)
 – orsak till klagomål
 
b) en kopia av originalfakturan för defekta systemkomponent(er) eller – endast för LEDVANCE-direktkunder – en kopia av den ursprungliga LEDVANCE-följesedeln.
 
Garantisystem eller systemkomponenter behöver inte registreras.
 
Återlämnande av systemkomponenter och/eller tillhandahållande av ytterligare information/dokument på begäran:
Inledningsvis är det inte nödvändigt att returnera systemkomponenter. I varje garantifall förbehåller sig dock respektive lokalt ansvariga LEDVANCE-företag rätten att kräva
a) återlämnande av defekta och/eller andra systemkomponenter och/eller
b) ytterligare information (t.ex. produktnamn, EAN/IC) och/eller dokument (t.ex. kopia av originalfakturan) beträffande övriga systemkomponenter eller garantisystem.
 
I detta fall måste de begärda systemkomponenterna returneras i sin helhet, vara tillräckligt stämplade och i brottsäker förpackning via post och/eller ytterligare information/dokument måste tillhandahållas utan dröjsmål.
 
2) TILL VEM SKA ETT GARANTIANSPRÅK ADRESSERAS?
 

Behandlingen av garantianspråket och beviljandet av garantiförmånen i enlighet med bestämmelserna i dessa garantivillkor kommer att utföras av respektive lokalt ansvarigt LEDVANCE-företag som finns i listan över länder under följande internetlänk: www.ledvance.com/guarantee-country-list. Landet för garantiärendet är det land i garantiområdet där garantitagaren har köpt garantisystemet.
 
3) I VILKEN FORM MÅSTE ETT GARANTIANSPRÅK FRAMSTÄLLAS?
 
Inlämning måste

a) skriftligen via brev, med tillräcklig frankering, till respektive lokalt ansvarigt LEDVANCE-företag. 
 
b) – endast om en internetlänk till ett klagomålsformulär online anges i listan över länder under www.ledvance.com/guarantee-country-list för respektive land i garantifallet – via ett sådant klagomålsformulär online.
 
Det går inte att skicka in på annat sätt (t.ex. via e-post, telefon eller fax).

1. Ansökans omfattning, garant/garantimottagare

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching near Munich, Germany ((hädanefter"LEDVANCE") beviljar härmed endast den systemgaranti som anges i TABELL 1 för det garantisystem och den garantiperiod som anges däri.

1.2. Garantitagare är endast konsumenter enligt § 14 i den tyska civillagen (BGB) som har köpt ett garantisystem enligt TABELL 1 efter ikraftträdandet enligt TABELL 2 och under den effektiva perioden för dessa garantivillkor inom garantiområdet enligt TABELL 2 (hädanefter ”Garantiområde”), under förutsättning att köpet gjordes i kommersiellt syfte eller i syfte att utöva verksamhet som egenföretagare (t.ex. kommersiell användning, kommersiell återförsäljning eller kommersiell installation hos tredje part). Ett garantiärende beträffande samma systemkomponent kan dock endast göras en gång av en garantitagare och inte flera gånger av olika garantitagare i försäljningskedjan.

1.3. Dessa garantivillkor ska tillämpas exklusivt och uttömmande på den systemgaranti som anges i TABELL 1 från ikraftträdandet av dessa garantivillkor och inom garantiområdet enligt TABELL 2. Alla andra giltiga garantianspråk gällande LEDVANCE-produkter ska förbli opåverkade och respektive garantitagare ska ha rätt att hävda sådana andra garantianspråk inom respektive garantiperiod i enlighet med bestämmelserna i respektive gällande garantivillkor.

2. Syftet med garantin

2.1. Syftet med systemgarantin är hela garantisystemet som uteslutande består av de sammankopplade systemkomponenterna enligt TABELL 1 inklusive inbyggd eller medföljande programvara och installerade korrigeringsfiler, buggfixar, uppdateringar och/eller uppgraderingar därav.

2.2. Systemgarantin och garantianspråken omfattar inte enheter, produkter, inbyggd programvara, programvara eller mobilappar från LEDVANCE, garantitagaren eller en tredje part som inte är systemkomponenter enligt TABELL 1 och/eller är inte föremål för systemgarantin enligt avsn.

2.1 (hädanefter gemensamt ”Produkter som inte omfattas av systemgarantin”). LEDVANCE antar inte ansvar, ansvarsskyldighet eller garanti för garantitagarens eller en tredje parts produkter utan systemgaranti, driften för garantitagaren eller en tredje part eller eventuella avbrott, skador eller defekter (t.ex. virus eller annan skadlig programvara).

2.3. Systemgaranti ska endast gälla den ursprungliga systemkomponenten som levereras i originalförpackningen och tillsammans med originaltillbehören i originalförpackningen (om sådan finns). Systemgarantin omfattar inte begagnade produkter, utbytbara ljuskällor (lampor) och eventuella medföljande batterier eller ackumulatorer (om sådana finns).

2.4. BIOLUX-appen är obligatorisk och tillåten för idrifttagning och konfiguration av garantisystemet. Användningen av BIOLUX-appen är exklusivt föremål för BIOLUX-appens användningsvillkor, vilka visas under installationen av appen och är tillgängliga i appen. BIOLUX-appen samt eventuella störningar, skador eller defekter som orsakas av användning av BIOLUX-appen eller en överträdelse av BIOLUX-appens användningsvillkor ingår inte i den aktuella systemgarantin och garantianspråk.

3. Förutsättningar för garantin

3.1. Under förutsättning att

a) systemkomponenterna har använts kontinuerligt som ett helt garantisystem enligt avsn. 2.1 under hela garantiperioden och

b) den maximala rotationsgraden enligt tabell 1 har inte överskridits, LEDVANCE, i enlighet med bestämmelserna i dessa garantivillkor, garanterar inom ramen för en systemgaranti att garantisystemet är fritt från tillverknings- och materialfel inom garantiperioden.

3.2. Garantianspråk som baseras på denna systemgaranti finns inte om enskilda systemkomponenter används, permanent eller tillfälligt, under garantiperioden,

a) som en enskild isolerad produkt utanför ett garantisystem eller

b) i kombination med eller tillsammans med en icke-systemgarantiprodukt enligt avsn. 2.2 (med undantag för BIOLUX-appen).

Ovanstående gäller även om produkten utan systemgaranti är en LEDVANCE-produkt. Eventuella befintliga och separata individuella garantier från LEDVANCE för sådana produkter utan systemgaranti från LEDVANCE förblir opåverkade.

3.3. Ett garantianspråk ska endast vara giltigt om garantisystemet vid alla tidpunkter har använts inom de tillåtna specifikationerna enligt produktdatabladet och har installerats, tagits i drift och använts i enlighet med installations- och bruksanvisningen.

3.4. Garantiperioden inleds på garantitagarens inköpsdatum. Om de enskilda systemkomponenterna inköptes vid olika datum avgör systemkomponenten med det tidigaste inköpsdatumet början av garantiperioden.

4. Undantag från garantianspråket
Garantianspråk ska särskilt, utan begränsning, uteslutas i följande fall

a) endast försumbara och obetydliga skador eller defekter på garantisystemet eller en systemkomponent (t.ex. strömavbrott i flera LED-chips eller LED-arrayer)

b) utgång av den vanliga livstiden för en systemkomponent som anges av tillverkaren inom garantiperioden och/eller den produktrelaterade vanliga minskningen av ljusflöde för en systemkomponent inom tillverkarens specifikationer (speciellt, utan begränsningar, specifikationer av livslängd med L- och/eller B-värde, t.ex. ”L70/B20”)

c) produktrelaterade vanliga förändringar i ljusfärg för en systemkomponent

d) naturligt slitage på garantisystemet eller en systemkomponent

e) felaktig eller olämplig användning av garantisystemet eller en systemkomponent

f) användning av garantisystemet eller en systemkomponent i otillåten eller olämplig driftmiljö (t.ex. överdriven luftfuktighet, värme, kyla eller damm, frätande miljöer eller om en invändig armatur utsätts för direkt solljus på otillåtet vis)

g) skador eller defekter på grund av överskridande av tillåtna temperaturgränser, tändcykler eller spänningsvärden eller på grund av bristfällig kvalitet på distributionsnätverk (t.ex. spänningstoppar eller över-/underspänning)

h) i den mån garantimottagaren eller en tredje part har ändrat eller reparerat garantisystemet eller en systemkomponent utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från LEDVANCE

i) skador eller defekter som orsakats av garantitagaren eller en tredje part eller

j) oförutsebara force majeure-händelser som är utanför LEDVANCE inflytande och som LEDVANCE inte ansvarar för (t.ex. naturkatastrofer).

5. Garantiförmån

5.1. Garantiförmånen ska beviljas garantitagaren i enlighet med avsn. 1.2 i den utsträckning som

a) en tillverknings- eller materialdefekt enligt avsn. 3,1 har inträffat inom garantiperioden och övriga krav för anspråk enligt avsn. 2 och avsn. 3 uppfylls,

b) det inte finns grunder för uteslutning enligt avsn. 4 och

c) garantitagaren vederbörligen har bekräftat garantianspråket i enlighet med TABELL 3.

5.2. Garantiförmånen består uteslutande, och som LEDVANCE:s enda alternativ, av

a) tillhandahållandet av en ersättningsprodukt utan kostnad i enlighet med bestämmelserna i avsn. 5.3 eller

b) - endast om garantitagaren är en LEDVANCE-direktkund – en kreditnota av beloppet för inköpspriset till garantitagarens kundkonto.

Garantiförmånen ska endast beviljas för respektive defekta enskilda systemkomponent(er) och inte för hela garantisystemet. En LEDVANCE-direktkund är en kund som har köpt garantisystemet direkt från LEDVANCE eller ett LEDVANCE-företag med säte i garantiområdet (och inte från en återförsäljare eller annan tredje part).

5.3. Vid leverans av en ersättningsprodukt förbehåller LEDVANCE sig rätten att tillhandahålla en annan likvärdig ersättningsprodukt av samma typ där funktioner, specifikationer och utformning kan skilja sig från respektive systemkomponent. Ersättningsprodukten kommer endast att skickas inom garantiområdet.

5.4. Det som inte ingår i garantianspråket och garantiförmånen är i synnerhet, utan begränsning, följande:

a) reparation av garantisystemet eller enskilda systemkomponenter

b) ersättning för kostnader för att returnera systemkomponenter enligt TABELL 3,

c) ersättning för installation, demontering, transport, väg, arbete, planering, projekthantering eller materialkostnader eller kostnader för felsökning eller

d) andra anspråk för skadestånd eller ersättning för kostnader (t.ex. för transport eller följdskador eller förlorad inkomst).

5.5. LEDVANCE förbehåller sig rätten att granska garantianspråkets giltighet i varje garantiärende.

5.6. Behandlingen av garantianspråket och beviljandet av garantiförmånen i enlighet med bestämmelserna i dessa garantivillkor kommer att utföras
- av LEDVANCE för garantiärenden i Tyskland och
- av respektive lokalt ansvarigt LEDVANCE-koncernbolag enligt TABELL 3 (hädanefter ”LEDVANCE-företag”) för garantiärenden inom garantiområden utanför Tyskland.
Landet för garantiärendet är det land i garantiområdet där garantitagaren har köpt garantisystemet.

5.7. Som allmän regel erhåller garantitagaren vanligtvis garantiförmånen inom en månad efter det att garantianspråket har bekräftats

5.8. Beviljandet av garantiförmånen förlänger eller förnyar inte den ursprungliga garantiperioden.

6. Förbehåll för lagstadgade anspråk
Garantitagarens lagstadgade anspråk och rättigheter som garanteras enligt den tyska produktansvarslagen (ProdHaftG) ska inte på något sätt begränsas av dessa garantivillkor och den systemgaranti som beviljats däri. Dessa lagstadgade anspråk och rättigheter ska gälla oberoende av och parallellt med dessa garantivillkor och garantianspråk.

7. Tillämplig lag, jurisdiktion

7.1. Dessa garantivillkor ska uteslutande regleras av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland under uteslutning av FN:s försäljningslag (CISG) och bestämmelserna i internationell privaträtt.

7.2. I den utsträckning som garantitagaren är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt ska den enda jurisdiktionen för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa garantivillkor vara München, Tyskland. Obligatoriska lagbestämmelser om exklusiva jurisdiktioner ska förbli opåverkade.

8. Ändringar av garantivillkor
LEDVANCE förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller modifiera dessa garantivillkor efter eget gottfinnande med verkan för framtiden. I detta fall ska alla effektiva garantianspråk som grundas på denna aktuella version av garantivillkoren förbli opåverkade och respektive garantitagare ska även fortsättningsvis ha rätt att hävda sådana garantianspråk inom respektive garantiperiod i enlighet med bestämmelserna i denna aktuella version av garantivillkoren.

Dela sidan på sociala media